Drepturi de autor și Declinare a răspunderii

Disclaimer

Informațiile, datele și documentele furnizate pe pagina principală a site-ului InBestSoil au fost supuse unor procese riguroase de asigurare a calității. Autorii și editorii nu pot garanta actualitatea, acuratețea, completitudinea sau calitatea informațiilor. Porțiuni ale site-ului web pot fi extinse, modificate sau eliminate fără notificarea prealabilă. Nici InBestSoil, nici Comisia Europeană nu pot fi considerate responsabile pentru orice pierdere, daună, vătămare sau alte consecințe care decurg din utilizarea acestui site web.

Site-ul InBestSoil conține link-uri externe asupra cărora consorțiul InBestSoil nu are control sau responsabilitate. Conținutul publicat pe acest website reprezintă singura responsabilitate a consorțiului InBestSoil și nu poate, în nicio măsură, să reflecte viziunile Comisiei Europene. Dacă există informații care considerați că necesită corectarea sau actualizarea, vă rugăm să ne contactați, iar noi vom opera modificările. Dacă orice secțiune sau termeni ai acestei declarații sunt considerate ilegale sau incorecte, conținutul sau validitatea oricărei alte părți vor rămâne neafectate.

Această declarație a răspunderii trebuie să fie văzută drept parte a site-ului proiectului InBestSoil și a oricărui alt document la care se referă acesta. Dacă vreo secțiune sau termeni ai acestei declarații sunt considerate ilegale sau incorecte, conținutul sau validitatea celorlalte părți vor rămâne neafectate.

Drepturi de autor

Site-ul InBestSoil este un produs propriu al proiectului integrat InBestSoil (Evaluarea monetară a serviciilor ecosistemice ale solului și crearea de inițiative pentru a investi în sănătatea solului: stabilirea unui cadru pentru includerea sănătății solului în mediul de afaceri și în procesul de elaborare a politicilor), finanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală Cercetare în cadrul Programului Cadru HORIZON 2021 [Număr acord de grant: 101091099 - InBestSoil -HORIZON-MISS-2021-SOIL-02], guvernul Regatului Unit și Secretariatul de Stat pentru Educație, Cercetare și Inovare din Elveția (SERI), în cadrul contractului nr. 22.00466. Toate datele, informațiile și metodologiile de pe acest site web, inclusiv textele, imaginile, fișierele audio și video, sunt protejate de Legea privind drepturile de autor, iar proprietatea deplină și toate drepturile de autor sunt rezervate. 

Proiectul își propune să creeze un cadru pentru a investi în conservarea și refacerea sănătății solului prin dezvoltarea unui sistem de evaluare economică a serviciilor ecosistemice furnizate de un sol sănătos și prin includerea acestuia în modelele de afaceri și în stimulente. Cu excepția cazului în care se indică altfel, utilizatorii au permisiunea de a reutiliza conținutul site-ului în scopuri necomerciale, în mod gratuit, în următoarele condiții:

Utilizatorii trebuie să menționeze autorul (autorii) relevant(i) și proiectul InBestSoil în toate referințele sau publicațiile care utilizează date, documente sau informații InBestSoil.

În cazul în care utilizarea datelor, documentelor sau a informațiilor este extinsă, utilizatorii trebuie să ofere coautoratului InBestSoil pentru orice publicare propusă. InBestSoil are dreptul de a accepta această ofertă, de a permite utilizatorului să publice pe cont propriu sau de a refuza permisiunea de publicare.

Copiile sau referințele la orice publicații care fac referire la date, documente sau informații trebuie trimise la diego.soto@upct.es (coordonator de proiect).

Politica de confidențialitate

Cu excepția cazului în care se indică în mod explicit contrariul, datele personale ale părților interesate și ale utilizatorilor finali (nume, adresă, telefon, e-mail etc.) vor rămâne anonime pe site. Datele cu caracter personal vor fi făcute publice numai dacă se precizează în mod expres. Utilizarea adreselor poștale, a numerelor de telefon sau de fax și a adreselor de e-mail publicate în scopuri de marketing este strict interzisă. Se vor lua măsuri împotriva infractorilor care trimit mesaje nedorite (spam).

sus