Ons verhaal

Ons verhaal

Van visie naar actie: ons pad richting bodemgezondheidsinvestering

Klimaatverandering en opwarming van de aarde hebben verstrekkende gevolgen voor onze aardbol en de samenleving. Door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde heeft een directe invloed op de toename van extreme weersveranderingen wat leidt tot schade aan landbouwsystemen, misoogsten, voedselonzekerheid en economische instabiliteit en wat tevens de menselijke gezondheid in gevaar brengt, het verlies aan biodiversiteit verergerdt en het delicate evenwicht van het leven op aarde verstoort.

De enige manier om de wereldwijde verandering en ecologische duurzaamheid aan te pakken, is door middel van een gezonde bodem. Deze kritieke component fungeert als een krachtige koolstofopslag, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en stabiliseert de mondiale temperaturen terwijl het essentiële voedingsstoffen levert voor de groei van gewassen en de behoefte aan synthetische meststoffen vermindert.

InBestSoil is een Horizon 2020-project dat een kader wil bieden voor investeringen in bodemgezondheid. Het project kwam voort uit de noodzaak om de degradatie van meer dan de helft van de Europese bodems aan te pakken, wat naar schatting 50 miljard euro per jaar kost.

Bij InBestSoil geloven we dat het maken van bodemgezondheid tot een operationeel concept cruciaal is voor het creëren van een duurzame toekomst. Ons doel is om een economisch waarderingssysteem te ontwikkelen voor de ecosysteemdiensten die geboden worden door een gezonde bodem en de effecten van bodemingrepen en dit te integreren in bedrijfsmodellen en stimuleringsmaatregelen. We streven ernaar publieke en private organisaties aan te moedigen om te investeren in bodemgezondheid en om producten, diensten en waardeketens te creëren die minder schadelijk zijn voor de bodem. Ons project brengt twintig partners uit tien landen samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken, van universiteiten tot kleine en middelgrote ondernemingen, adviesbureaus, boeren en ngo’s.

InBestSoil zal gegevens, bewijzen, hulpmiddelen en modellen leveren om te beoordelen hoe investeringen in bodemgezondheid kunnen bijdragen aan de overgang naar een duurzaam en langdurig-veerkrachtig gebruik van de bodem. Zes Lighthouses en drie Living labs, vormen in totaal negen studiegebieden in vier biogeografische regio’s van Europa (Boreal, Continental, Atlantic, Mediterranean) en verschillende vormen van landgebruik (landbouw, bos, stedelijk gebied, mijnbouw), zullen worden gebruikt als model voor co-creatie en co-design. Deze aanpak zorgt ervoor dat de resultaten van het project relevant en toepasbaar zijn voor verschillende belanghebbenden en contexten.

to top