De bodem staat dagelijks onder toenemende druk door intensieve landbouwpraktijken, vervuiling en klimaatverandering. Dit is een verontrustende realiteit, aangezien de bodem, samen met schoon water en biodiversiteit, een van de vitale hulpbronnen voor voedselzekerheid is. Door duurzame landbouwpraktijken te promoten en het publiek en de industrie te informeren over het cruciale belang van de bodem, kunnen we deze hulpbronnen, die van cruciaal belang zijn voor toekomstige generaties, beschermen.

Om dit te bereiken speelt innovatie echter een sleutelrol. Daarom financiert de Bodemmissie ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma's om duurzame en praktische oplossingen te ontwikkelen voor bodemgerelateerde problemen.

Dit is een gezamenlijke inspanning van de Europese Unie om de achteruitgang van landbouwgrond tegen te gaan en duurzaam bodembeheer te bevorderen, aangezien tussen 61% van Europese bodems als ongezond worden beschouwd, wat de noodzaak onderstreept van dringende actie om kwetsbare bodemrijkdommen te beschermen voor toekomstige generaties. De meest voorkomende vormen van bodemaantasting zijn het verlies van organische koolstof in de bodem (53%), het verlies van bodembiodiversiteit (37%) en het risico op degradatie van veengebieden (30%). Bovendien laat het dashboard zien dat de meeste ongezonde bodems vatbaar zijn voor meer dan één type bodemaantasting.

Met de bodemmissie wil de EU verschillende belangrijke doelstellingen bereiken, waaronder het behoud en de verbetering van de gezondheid van de bodem, gezien het belang ervan voor ons welzijn en voor het behoud van evenwichtige ecosystemen. Bodems zijn van fundamenteel belang voor de productie van voedsel, textiel, hout en andere materialen, de levering van schoon water, het behoud van de biodiversiteit, het vergemakkelijken van de verplaatsing van voedingsstoffen, de regulering van het klimaat en zijn een essentieel onderdeel van ons cultureel en landschappelijk erfgoed.

Het is belangrijk op te merken dat de vorming van één centimeter bodem honderden jaren in beslag kan nemen, maar verloren kan gaan door één enkele storm of industrieel incident. Door duurzame landbouwpraktijken te bevorderen en bodemverontreiniging te monitoren en terug te dringen, wil de missie woestijnvorming en bodemverontreiniging terugdringen en zo bijdragen aan het stoppen van degradatieprocessen en het verbeteren van de bodemkwaliteit in heel Europa.

Een andere prioriteit is het vergroten van het publieke bewustzijn van het vitale belang van de bodem voor het milieu, de volksgezondheid en de economische welvaart, waarbij publieke educatie en informatie essentieel zijn voor het bevorderen van verantwoorde bodembeheerpraktijken.

De EU wil een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma financieren dat zich richt op de sociale wetenschappen om duurzame en praktische oplossingen voor bodemproblemen te ontwikkelen.

Door middel van proeftuinen en vuurtorens faciliteert de missie het testen en demonstreren van innovatieve praktijken en technologieën in werkelijke veldomstandigheden, wat helpt om grootschalige toepassing van duurzame oplossingen en het delen van kennis tussen verschillende belanghebbenden aan te moedigen.

Het nieuwe dashboard voor bodemgezondheid van het Europees Waarnemingscentrum voor de bodem toont de locatie van ongezonde bodems en hun aandeel. Het Europees Waarnemingscentrum voor de bodem (EUSO) biedt een nieuw instrument aan: het Scorebord Bodemgezondheid, ter ondersteuning van het komende voorstel van de Europese Commissie voor een Wet Bodemgezondheid, onderdeel van de Bodemstrategie 2030 van de Europese Unie.

Dit is dus een vastberaden toezegging van de Europese Unie om vitale bodemrijkdommen te beschermen en in stand te houden. Door duurzame landbouwpraktijken te bevorderen, bodemverontreiniging te verminderen en het publiek bewuster te maken, kunnen we deze situatie verhelpen en een duurzame toekomst voor toekomstige generaties garanderen.

Met een focus op duurzame landbouwpraktijken, innovatie en publiek bewustzijn streeft de EU ernaar om deze vitale hulpbron te beschermen voor de huidige en toekomstige generaties. De EU streeft ernaar bodemaantasting tegen te gaan, de bodem gezond te houden en ecologische duurzaamheid te bevorderen door te investeren in onderzoek, praktische oplossingen toe te passen en samenwerking tussen verschillende actoren te stimuleren. Door deze gezamenlijke inspanningen kunnen we werken aan een veerkrachtige en welvarende toekomst waarin de bodem een hoeksteen blijft van voedselzekerheid, biodiversiteit en ecologisch evenwicht.

Door haar actieve samenwerking met de Bodemmissie voegt InBestSoil waarde toe aan onze gezamenlijke inspanningen om duurzame landbouwpraktijken te promoten en essentiële natuurlijke hulpbronnen te behouden voor de toekomst.

Inbestsoil-logo-blanco
EN_FundedbytheEU_RGB_NEG

©auteursrecht 2023. Alle rechten voorbehouden InBestSoil

Inbestsoil-logo-blanco
EN_FundedbytheEU_RGB_NEG

©auteursrecht 2023. Alle rechten voorbehouden InBestSoil

naar boven