Auteursrecht & disclaimer

Disclaimer

De informatie, gegevens en documenten op de homepage van de InBestSoil-website hebben strenge kwaliteitsborgingsprocessen ondergaan. De auteurs en redacteuren kunnen de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie echter niet garanderen. Delen van de website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgebreid, gewijzigd of verwijderd. Noch InBestSoil, noch de Europese Commissie kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies, schade, letsel of andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

De InBestSoil-website bevat externe links waarover het InBestSoil-consortium geen zeggenschap of verantwoordelijkheid heeft. De inhoud die op deze website wordt weergegeven, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het InBestSoil-consortium en kan op geen enkele manier worden opgevat als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Commissie. Als u informatie heeft die moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt, neem dan contact met ons op en wij zullen de nodige wijzigingen aanbrengen. Als delen of voorwaarden van deze verklaring als onwettig of onjuist worden beschouwd, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast.

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de InBestSoil-projectwebsite en elk ander document waarnaar u werd verwezen vanuit het InBestSoil-project. Als delen of voorwaarden van deze verklaring als onwettig of onjuist worden beschouwd, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast.

Auteursrechten

De InBestSoil website is een eigen product van het geïntegreerde project InBestSoil (Monetary valuation of soil ecosystem services and creation of initiatives to invest in soil health: setting a framework for the inclusion of soil health in business and the policy-making process), gefinancierd door de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Onderzoek onder Kaderprogramma HORIZON 2021 [Grant Agreement Number: 101091099 - InBestSoil -HORIZON-MISS-2021-SOIL-02], de regering van het Verenigd Koninkrijk en het Zwitserse staatssecretariaat voor onderwijs, onderzoek en innovatie (SERI) onder contractnummer 22.00466. Alle gegevens, informatie en methodologieën op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, audio- en videobestanden, worden beschermd door de wet op het auteursrecht en het volledige eigendom en alle auteursrechten zijn voorbehouden. 

Het project heeft tot doel een kader te creëren voor investeringen in het behoud en herstel van een gezonde bodem door een systeem te ontwikkelen voor de economische waardering van de ecosysteemdiensten die een gezonde bodem levert en dit op te nemen in bedrijfsmodellen en stimuleringsmaatregelen. Tenzij anders aangegeven, mogen gebruikers de inhoud van de website gratis hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, onder de volgende voorwaarden:

Gebruikers moeten de relevante auteur(s) en het InBestSoil Project vermelden in alle referenties of publicaties die gebruik maken van InBestSoil gegevens, documenten of informatie.

Indien het gebruik van gegevens, documenten of informatie omvangrijk is, moet de gebruiker InBestSoil co-auteurschap van elke voorgestelde publicatie aanbieden. InBestSoil heeft het recht dit aanbod te accepteren, de gebruiker toe te staan op eigen titel te publiceren of toestemming tot publicatie te weigeren.

Kopieën of verwijzingen naar publicaties die verwijzen naar de gegevens, documenten of informatie moeten worden gestuurd naar diego.soto@upct.es (projectcoördinator).

Privacybeleid

Tenzij expliciet anders aangegeven, blijven de persoonlijke gegevens van belanghebbenden en eindgebruikers (naam, adres, telefoon, e-mail, enz.) anoniem op de website. Persoonlijke gegevens worden alleen openbaar gemaakt als dit uitdrukkelijk wordt aangegeven. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is strikt verboden. Er zullen maatregelen worden genomen tegen overtreders die ongewenste (spam-)berichten versturen.

naar boven