Mērķi

Rītdienas bagātības kultivēšana: mūsu mērķi investēt augsnes veselībā

Stiprināt ieinteresēto personu kopienas un partnerības gadījumu izpētei.

Mēs kartēsim ieinteresētās puses, veicināsim kopradīšanu un attīstīsim partnerības. Izmantojot kopīgu digitālo platformu, mēs nodrošināsim efektīvu komunikāciju dažādos līmeņos, integrējot zināšanas ilgtspējīgai attīstībai.

Definēt augsnes veselības indikatorus un ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko vērtību

Mēs izmantosim dažādus informācijas avotus, lai definētu konceptuālo sistēmu veselīgas augsnes sniegto ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanai un projekta gadījumu pētījumos pārbaudīto intervences pasākumu ietekmi uz augsni.

Analizēt esošo augsnes veselības uzņēmējdarbības modeļu ietekmi un plašākas to pielietošanas iespējas

Mēs analizēsim biznesa modeļus un noteiksim mērogošanas faktorus, izmantojot gadījumu analīzi un literatūras apskatus. Projekta ietvaros tiks apkopoti pierādījumi ieguvumiem augsnes veselībai, ko rada šādu modeļu plašākās pielietošanas stratēģijas.

Kopīgi izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kuru pamatā ir augsnes veselības novērtējums

Mēs kopā ar ieinteresētajām personām, izmantojot digitālo platformu, noteiksim un kopīgi izstrādāsim jaunus veidus, kā pāriet uz augsnes veselībai draudzīgākām sistēmām. Projektā tiks pētīti jauni uzņēmējdarbības modeļi augsnes veselības uzlabošanai.

Analizēt augsnes veselības politisko ainu un ierosināt politikas vadlīnijas

Mēs analizēsim un ierosināsim vadlīnijas augsnes veselības ekonomiskā aspekta iekļaušanai politikā, kartējot un pārskatot ekonomiskās iniciatīvas augsnes veselībai un identificējot veiksmīgus sociālos, tehniskos un uzņēmējdarbības faktorus.

Komunicēt un izplatīt informāciju un zināšanas par augsnes veselību un tās ekonomisko vērtību

Mēs komunicēsim, izplatīsim un izmantosim savus atklājumus, izmantojot tīmekļa seminārus, konferences un publikācijas, lai izveidotu efektīvus nepārtrauktas zināšanu apmaiņas procesus ar ieinteresētajām personām ārpus projekta.
uz augšu