Projekta partneri

Kolektīvais spēks - Iepazīstieties ar projekta partneriem

Vigo Universitāte ir Spānijas augstskola, kas dibināta 1990. gadā un piedāvā plašu apmācību klāstu trīs specializētās un inovatīvās pilsētiņās. Tā ir pazīstama ar savu koncentrēšanos uz specializāciju, kvalitatīviem pētījumiem un apmācību dažādās jomās. Universitātē ir vairāk nekā 3000 pētnieku, un tā aktīvi piedalās daudzos Eiropas pētniecības projektos. 

Vigo Universitāte tika dibināta, balstoties uz dziļi pozitīvām vērtībām, kuru pamatā ir pārredzamība, laba pārvaldība, integrācija, vienlīdzība, daudzveidība un vides aizsardzība. Universitāte rūpējas par sociālo un ekonomisko vidi, un zināšanu nodošana sabiedrībai ir būtiska, ieguldot konsekventas pūles, lai nodrošinātu, ka pētniecība nepārtraukti atspoguļojas sabiedrības attīstībā.

2020. gadā universitātē bija 25 aktīvi "Apvārsnis Eiropa" projekti, 29 INTERREG projekti un septiņi projekti no citiem Eiropas uzaicinājumiem.

Zabala Innovation ir konsultāciju uzņēmums, kas specializējas pētniecības un attīstības un inovāciju vadībā. Kopš dibināšanas 1986. gadā uzņēmums ir sniedzis visaptverošus pakalpojumus uzņēmumiem, administrācijām un iestādēm. Ar vairāk nekā 400 dažādu nozaru profesionāļu komandu Zabala mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, ilgtspējību un konkurētspēju, izmantojot inovatīvus risinājumus. Sociālās inovācijas nodaļai ir ilggadēja pieredze ES projektos, tostarp lauksaimniecības pārtikas, bioekonomikas un ilgtspējīgas augsnes apsaimniekošanas nozarēs, rodot risinājumus efektīvākai resursu pārvaldībai.

Šajā projektā Zabala pārrauga ieinteresēto personu kopienu stratēģiju un vadību kopīgas radīšanas, kopīgu inovāciju un kopīgas mācīšanās jomā. Uzņēmums izveidos atbilstošas ieinteresēto personu grupas katrai projektā iesaistītajai dzīvotajai laboratorijai un dzīvojamajai mājai un izstrādās sadarbības platformu LL un LL.

Kartahenas Politehniskā universitāte (UPCT) ir pazīstama valsts universitāte ar senām tradīcijām un pieredzi inženierzinātņu un ekonomikas studiju jomā. Universitāte, kurā darbojas vairāk nekā 90 pētniecības un izstrādes grupas, tiecas būt ne tikai zināšanu izplatīšanas vieta, bet arī zinātniskās un tehnoloģiskās jaunrades avots. Šīs grupas veic fundamentālos un lietišķos pētījumus dažādās jomās. Universitāte piedāvā simtiem programmu, pasākumu, semināru un valodu kursu. UPCT ir apņēmusies veicināt pētniecību, attīstību, inovācijas un zinātnisko apmaiņu ar daudzām valsts un privātām valsts un starptautiskām iestādēm, stiprinot saikni ar rūpniecības pasauli.

Tās uzdevums projektā ir pārraudzīt 3. darba paketi un veikt pētījumus par augsnes ekosistēmu pakalpojumiem un ekonomisko novērtējumu. Konkrētāk, tā mērķis ir izveidot konceptuālu sistēmu, lai novērtētu veselīgas augsnes sniegto ekosistēmas pakalpojumu vērtību un to darbību ietekmi uz vidi, kas ietekmē augsnes veselību.

Bioloģiskās lauksaimniecības pētniecības institūts FiBL ir viens no pasaulē vadošajiem bioloģiskās lauksaimniecības institūtiem. Tā ekspertu komandu veido cilvēki ar plašām zināšanām dažādās bioloģiskās lauksaimniecības jomās, tostarp augsnes apsaimniekošanā, lopkopībā, sociālekonomiskajos aspektos, pārtikas pārstrādē un tirgus analīzē. FiBL jau sen ir iesaistījies bioloģiskās lauksaimniecības starptautiskajā attīstībā. Pētniecības un attīstības projektos FiBL sadarbojas ar Eiropas Savienību (ES) un Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO), veicinot bioloģiskās un agroekoloģiskās lauksaimniecības attīstību Eiropā, Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā ciešā sadarbībā ar vietējām partnerorganizācijām.

Projektā InBestSoil FiBL ir atbildīgs par oglekļa lauksaimniecības iniciatīvas Ebenrain Šveicē ekonomiskās un vides ietekmes novērtēšanu un pārtikas sistēmas modelēšanu, lai novērtētu Eiropas mēroga potenciālu un augsnes veselības inovāciju ietekmi.

Wageningen University & Research, kas dibināta 1918. gadā, ir sadarbība starp Wageningen University un Wageningen Research Foundation, kuras mērķis ir izpētīt dabas potenciālu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Wageningen University & Research spēja apvienot specializēto pētniecības institūtu un universitātes spējas ir tās lielākā priekšrocība. Šāda pieredzes apvienošana ļauj gūt zinātniskus atklājumus, kurus var ātri ieviest praksē un iekļaut izglītībā. 

WUR ir ievērojamas zināšanas par augsnes veselību, ko apliecina tās līdzdalība tādos prestižos projektos kā Diverfarming, SoilValues, NOVASOIL un Benchmarks. 

Projektā InBestSoil WUR vadīs 5. darba grupas darbu, kurā tiks izstrādāti inovatīvi uzņēmējdarbības modeļi augsnes veselībai un kopīgi izstrādāti jauni uzņēmējdarbības modeļi un stratēģijas augsnes veselības uzlabošanas praksēm. Viņi veicinās dzīvu laboratoriju izveidi no pašreizējām bākām, balstoties uz sistemātisku literatūras pārskatu par esošajiem uzņēmējdarbības modeļiem ilgtspējas nodrošināšanai, kas balstīti uz veselīgas augsnes sniegto ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanu. Turklāt tie sniegs ieskatu par ietekmi uz politiku.

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Klimata pārmaiņu centrs (CMCC) ir 2005. gadā dibināts nacionālais izcilības centrs klimata pārmaiņu pētniecībai, kas 2015. gadā kļuva par fondu. CMCC fonda misija ir veikt pētījumus un izstrādāt klimata sistēmas un tās mijiedarbības ar sabiedrību modeļus, lai nodrošinātu ticamus, savlaicīgus un precīzus rezultātus ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai, vides aizsardzībai un zinātniski pamatotas pielāgošanās un ietekmes mazināšanas politikas izstrādei. CMCC pētnieki ir iesaistīti pastāvīgos pētījumos un zinātniskajā sadarbībā starptautiskā mērogā, lai sekmētu zināšanu ceļu klimata pārmaiņu seku mazināšanai un ierosinātu pielāgošanās pasākumus, vajadzības gadījumā iejaucoties ar inovatīvām un ilgtspējīgām stratēģijām.

Projektā InBestSoil centrs analizēs pašreizējo politisko situāciju attiecībā uz augsnes veselību, izstrādās instrumentus un sertifikācijas/marķēšanas iespējas, kā arī ierosinās vadlīnijas, lai stimulos un politikā iekļautu augsnes veselības ekonomisko aspektu. Kopā ar citu partneri (Agris Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura) viņi būs atbildīgi par 1. dzīvās laboratorijas (Living Lab) izveidi par Vidusjūras lauksaimniecības augsnēm.

June Communications ir mārketinga un komunikācijas aģentūra, kas pirms pieciem gadiem sāka savu darbību jaunuzņēmumu segmentā, vēlāk attīstot pakalpojumu klāstu MVU un korporatīvajiem uzņēmumiem no dažādām nozarēm valsts un starptautiskā līmenī. Aģentūrai ir plaša pieredze lauksaimniecības nozarē, sadarbojoties ar vairākiem šīs jomas uzņēmumiem, sākot no reģeneratīvās lauksaimniecības un oglekļa sertifikācijas projektiem līdz lauksaimniecības apdrošināšanas un lauksaimniecības uzņēmumu finansēšanas pakalpojumiem.

Projektā InBestSoil June Communications koordinēs komunikācijas, izplatīšanas un izmantošanas pasākumus, daloties ar zinātību par preses relīžu, rakstu un interviju plašsaziņas līdzekļos, zinātnisko rakstu, sociālo mediju pārvaldības un stratēģijas, grafiskā satura veidošanas un tīmekļa vietnes izveides, kā arī projekta zīmola atpazīstamības veicināšanas jomā.

INXENIA ir konsultāciju uzņēmums, kas sniedz pētniecības, izstrādes un inovācijas un ilgtspējas pakalpojumus zivsaimniecības nozarei. Uzņēmums darbojas kopš 2010. gada un specializējas aprites cikla novērtēšanas (LCA) jomā, un ir strādājis pie Eiropas projektiem. Viņi piedāvā kuģu oglekļa dioksīda emisijas sertifikāciju un sniedz projektu koordinēšanas pakalpojumus. 

Projektā InBestSoil viņi veiks augsnes intervences pasākumu aprites cikla novērtējumus, koordinēs izplatīšanas pasākumus un izstrādās izplatīšanas materiālus. INXENIA ir darba grupas 3. darba grupas - "Augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskais novērtējums un augsnes intervences ietekme" un 7. darba grupas - "Komunikācija, izplatīšana un izmantošana" - darba grupas vadītājs. Viņu pienākumos ietilpst izplatīšanas uzdevuma koordinēšana, dzīves cikla novērtējumu veikšana augsnes intervences pasākumiem dzīvajās laboratorijās un dzīvajās mājās, kā arī atbalsts partneriem, izstrādājot izplatīšanas materiālus.

2012. gadā Galisijā dibinātais CVAN ir uz tehnoloģijām balstīts uzņēmums, kas specializējas "pielāgotu" Technosols projektēšanā, izstrādē un ražošanā dažādiem vides un ražošanas lietojumiem. CVAN ir plaša pieredze atkritumu apsaimniekošanā un vides risinājumos, kuru mērķis ir novērst vai mazināt piesārņojuma problēmas augsnē un ūdeņos, kas radušās dažādu rūpniecisku, lauksaimniecisku vai kalnrūpniecības darbību rezultātā. Šī pieredze ļauj CVAN piedalīties vairākos P&A&I projektos ar valsts vai starptautisku finansējumu.

InBestSoil projektā CVAN ir partneris 2. darba paketē, jo īpaši Light House 3, kurā atspoguļota pieredze vecajā vara raktuvē Touro, kur uzņēmums ir projektējis un attīstījis Technosoils.

Fundación Global Nature ir bezpeļņas organizācija, kas dziļi apņēmusies aizsargāt dabu. Kopš tās dibināšanas 1993. gadā FGN apvieno teoriju un praksi: stratēģiju un plānu izstrādi ar darbu uz vietas un lietišķiem projektiem. Tās galvenās darbības jomas ir dzīvotņu un sugu saglabāšana, ilgtspējīgas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas veicināšana, kā arī uzņēmumu atbildības veicināšana. Tās darbības un projekti ir savstarpēji saistīti, lai radītu sinerģiju, palielinātu resursu izmantošanas efektivitāti un nodrošinātu katras darbības jomas nepārtrauktību.

Projekta InBestSoil ietvaros FGN sadarbosies ar dažādām ieinteresētajām personām, tostarp lauksaimniekiem, zemes apsaimniekotājiem, bezpeļņas organizācijām un mežiem. Kopīgi viņi radīs jaunus uzņēmējdarbības modeļus augsnes veselības uzlabošanai, pēc ieviešanas izvērtēs mežsaimniecības uzņēmējdarbības modeļus un organizēs seminārus. Nodrošinot, ka visi projekti ir savstarpēji saistīti, FGN cer palielināt resursu efektivitāti un veicināt katras aktīvās iniciatīvas nepārtrauktību.

Kopš tās dibināšanas 1919, universitāte ir turpinājusi attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas lauksaimniecībā un ar to saistītajās zinātnēs, ar mērķi nodrošināt augstas kvalitātes izglītību studentiem un lauksaimniecības speciālistiem. Tādējādi fakultāte nodrošina viņiem jaunākās zinātniskās un profesionālās zināšanas un prasmes, izmantojot kvalitatīvas studiju un mūžizglītības programmas. Lauksaimniecības fakultāte ir atbildīga par visiem pētījumiem agroekoloģijas jomās, tostarp primāro augsnes apsaimniekošanu, degradācijas procesiem, augkopības sistēmām, augsnes un ūdens saglabāšanu un vides aizsardzību, un ir iesaistīta daudzos zinātniskos un praktiskos projektos.

InBestSoil projektā UniZG sadarbosies ar ieinteresētajām pusēm, organizēs lauka demonstrējumus un seminārus, nodrošinās augsnes paraugu ņemšanu un indikatoru analīzi, kā arī veiks Lighthouse 4 pētījumu un izplatīs informāciju, izmantojot akadēmiskos dokumentus.

1007. gadā dibinātā Mykolas Romeris Universitāte koncentrējas uz sociālajām un humanitārajām zinātnēm un starpdisciplināru pētniecību par sociālajām inovācijām globālai izaugsmei. Tajā mācās aptuveni 700 darbinieku un 7500 studentu, tostarp 600 starptautisku studentu no vairāk nekā 40 valstīm, kas vēlas iegūt grādu un piedalās apmaiņas programmās. Tās mērķis ir kļūt par ilgtspējīgu, videi draudzīgu universitāti, kas ir vērtīga gan Lietuvas sabiedrībai, gan starptautiskajai sabiedrībai. Sniedzot starptautisku izglītību, izmantojot augsta līmeņa pētniecību, universitāte ir IAU, EUA un AUF biedre, aktīvi darbojas citās nozīmīgās starptautiskās organizācijās un sadarbojas ar vairāk nekā 200 universitātēm, valsts un uzņēmējdarbības struktūrām.

Projektā InBestSoil Mykolas Romersis Universitāte piedalās bākas 5 izpētē un novērošanā, sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm, indikatoru izstrādē, sensoru analīzē un ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā.

1956. gadā dibinātais Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ir vadošais mežzinātnes pētniecības centrs un zinātnisko ideju līderis mežsaimniecībā un ar to saistīto pētījumu un attīstības jomā Latvijā. Zinātnieki ir iesaistīti zinātnisko projektu īstenošanā, kas aptver dažādas tematiskās jomas, pievēršoties mežiem un ar tiem saistītajām ekosistēmām. Papildus ar mežu saistītiem pētījumiem LSFRI "Silava" zinātnieki pēta arī citas bioekonomikas jomas, izstrādājot, pārnesot un popularizējot ar mežu saistītus produktus un tehnoloģijas.

Institūtam ir būtiska loma InBestSoil programmā, piedāvājot ekspertu ieskatu par boreālo mežu augsnēm un sniedzot ieguldījumu visās darba paketēs ar savām plašajām zināšanām. Konkrēti, LSFRI Silava nodrošinās boreālo mežu augsnes pārstāvošo Lighthouse 6 un sniegs ieguldījumu visu darba pakešu īstenošanā, daloties ar savām plašajām zināšanām par mežu un saistītajām ekosistēmām.

Ekoboerderij de Lingehof ir bioloģiskā un biodinamiskā zemnieku saimniecība 96 hektāru platībā Betuves reģionā Nīderlandē, kas dibināta 2003. gadā. Šī saimniecība ir viena no pirmajām Nīderlandē, kas izmēģināja audzēt lupīnas lietošanai pārtikā, un tā ir novatoriska augsto tehnoloģiju biodinamiskās lauksaimniecības jomā, un pašlaik, veicot kopīgus pētījumus, cenšas spert soli tālāk reģeneratīvās lauksaimniecības prakses jomā.

Projektā InBestSoil Ekoboerderij de Lingehof dalīsies pieredzē par ilgtspējīgas un reģeneratīvas augsnes apsaimniekošanas praktisko pielietošanu lauksaimniecībā. Tās lielākais ieguldījums būs 2. darba grupā, kur saimniecība būs galvenais "dzīvās laboratorijas" koprades veicinātājs, koncentrējoties uz reģeneratīvo praksi un slāpekli piesaistošu kultūraugu iekļaušanu. De Lingehof būs iesaistīta arī jaunu uzņēmējdarbības modeļu un iniciatīvu izstrādē saistībā ar augsnes veselību, kā arī rezultātu paziņošanā un izplatīšanā.

Agris Sardegna ir Sardīnijas reģionālā lauksaimniecības zinātniskās pētniecības un tehnoloģisko inovāciju aģentūra. Tā tika dibināta 2007. gadā, apvienojot dažādus pētniecības institūtus, kas dibināti pagājušā gadsimta 50. gados, un tās uzdevums ir veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību, aizsargāt un uzlabot bioloģisko daudzveidību, kā arī sniegt zinātnisku atbalstu reģionālās politikas veidotājiem. Agris atbalsta lauksaimniekus un politikas veidotājus, radot un izplatot mūsdienīgas zinātniskās zināšanas, kas iegūtas, piedaloties daudzos Eiropas pētniecības projektos un valsts un reģionālās pētniecības un inovāciju iniciatīvās.

AGRIS specializējas lauka pētījumos par Vidusjūras ekstensīvo kultūru (piemēram, cieto kviešu un lopbarības), dārzkopības, kokaugu (vīnogulāju, olīvkoku, augļu koku, korķa ozolu), lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu un atjaunošanu, kā arī ilgtspējīgu lopkopību (gan lopkopība un ģenētiskā uzlabošana, īpaši aitām un zirgiem), mežsaimniecību un akvakultūru. Projektā InBestSoil Agris koordinēs Living Lab 1, veiks LTE par saudzējošu lauksaimniecību Sardīnijā un iesaistīs ieinteresētās personas un lauksaimniekus Living Lab 1 projektā.

LGI ir neatkarīgs MVU, kura galvenā mītne atrodas Parīzē un kurš darbojas vairāk nekā 20 valstīs, un tā starpdisciplinārā komanda aizrautīgi strādā inovāciju un ilgtspējas jomā. Uzņēmums specializējas vairākās nozarēs, piemēram, vides un klimata, zema oglekļa satura enerģijas, kā arī viedo un ilgtspējīgo teritoriju jomā, un piedalās vairāk nekā 65 ES finansētos kopīgos pētniecības un inovācijas projektos. Tas ir koordinējis vairākus no šiem projektiem un regulāri vada darba paketes, kas saistītas ar uzņēmuma kompetences jomām, piemēram, inovāciju pārvaldību, tirgu, izmantošanu, ekonomisko analīzi, tehnoloģiju novērtēšanu un sabiedrības iesaisti.

Projektā InBestSoil LGI izstrādās un attīstīs tīmekļa sadarbības platformu. LGI ir iesaistīta arī ieinteresēto personu kartēšanā katrai LH/LL, kā arī ieinteresēto personu plāna izstrādē un īstenošanā, kas noteiks mērķus, darbības un veiksmes rādītājus, lai efektīvi iesaistītu visas projektā iesaistītās ieinteresētās personas. Turklāt LGI pētīs jaunus uzņēmējdarbības modeļus augsnes veselības jomā un koordinēs uzdevumu attiecībā uz izmantošanas un ilgtermiņa ilgtspējības plānu.

Udea ir bioloģisko pārtikas produktu vairumtirgotājs, zīmolu mazumtirgotājs, importētājs un eksportētājs, kā arī Ekoplaza bioloģiskā lielveikala koncepcijas franšīzes devējs. Udea pievēršas ne tikai bioloģisko produktu marķējumam, bet vēlas saviem klientiem piedāvāt pilnībā bioloģiskus produktus. Viņi koncentrējas uz projektiem, kas stiprina mūsu pārtikas ķēdi un padara to pārredzamāku, kurā mēs arī norādām uz to, kas to padara unikālu. Iestāde koncentrējas uz lielveikalu ķēdes darbību, ar mazajiem specializētajiem uzņēmējiem, kuriem pieder bioloģisko produktu veikals, un ārpus mājas ķēdes klientiem. Viņi cenšas informēt patērētājus par bioloģiskajiem produktiem no pārredzamas ķēdes, atjaunojot saikni starp pārtiku un ražotāju.

InBestSoil projektā Udea sniegs palīdzību vairākās darba paketēs, kā arī izplatīs informāciju, kas iegūta Andre Jurrius - De Lingehof saimniecībā un citos projekta pasākumos.

ACTYVA S. Coop. ir sociālās ekonomikas iniciatīva saskaņā ar integrālā kooperatīva modeli, kas dibināta 2014. gadā, lai veicinātu produktīvu projektu veidošanu un to saikni ar vidi. ACTYVA darbojas dažādās lauksaimniecības un pārtikas nozares jomās un aptver visu vērtību ķēdi, sākot no pārtikas ražošanas līdz ekoloģisko produktu pārveidošanai un izplatīšanai. Pašlaik ACTYVA pārvalda 80 ha bioloģiski audzētu augļu dārzu, augļu koku, ganību un olīvu biržu dažādos Estremaduras reģionos, kā arī 80 vaislas melno Merino šķirnes dzīvnieku ganāmpulku, kam draud izmiršana. 

Actyva galvenais uzdevums projektā InBestSoil ir sadarbība ar ieinteresēto pušu kopienām, lai kopīgi radītu, kopīgi ieviestu inovācijas un kopīgi mācītos.

No Exeter University ir veltīta atklāt un mainīt dzīvi caur izglītību, jo 1851 kad Exeter skolas Mākslas un zinātnes tika dibināta. Šī universitāte ir viena no nedaudzajām, kas ir Russell Group dalībniece, un tai ir Teaching Excellence Framework (TEF) Zelta balva, kas apliecina tās starptautisko reputāciju par izcilību mācīšanas un pētniecības jomā. Universitātē studē vairāk nekā 25 000 studentu no 130 valstīm un ir vairāk nekā 125 000 absolventu no 183 valstīm, kas nodrošina akadēmiskajai kopienai - personālam, studentiem un viespētniekiem - globālu pieredzi un daudzveidīgu, iekļaujošu vidi.

Projektā InBestSoil Ekseteras Universitāte kopīgi izstrādās jaunus uzņēmējdarbības modeļus un iniciatīvas, kas balstītas uz augsnes veselības vērtības paaugstināšanu.

uz augšu