Pagrindinės sąvokos

Suprasti pagrindus: Sužinokite pagrindines mūsų projekto sąvokas

Vertinimo metodas rėmėsi antriniais duomenimis, naudojamais ne rinkos ekonominei vertei apskaičiuoti, perkeliant turimą informaciją iš jau atliktų pirminių tyrimų.

Verslo modelyje aprašoma, kaip organizacija kuria, teikia ir fiksuoja vertę.

Verslo modelio drobė - tai modelis, kuriame aprašomi visi atskiros įmonės verslo konteksto aspektai, būtini pelningumui pasiekti, t. y. vertės pasiūlymas, esminiai ištekliai ir svarbiausios veiklos rūšys, santykiai su klientais, kanalai, klientų segmentai, sąnaudų struktūros ir pajamų srautai.

Verslo modelio inovaciją galima apibrėžti kaip "iš esmės skirtingo verslo modelio atradimą esamame versle" (Markides, 2006, p. 20) arba kaip "naujos įmonės verslo logikos ir naujų būdų, kaip sukurti ir užfiksuoti vertę suinteresuotosioms šalims, paiešką" (Casadesus-Masanell ir Zhu, 2013, p. 464).

Bendrasis projektavimas yra nusistovėjęs kūrybinės praktikos metodas, ypač viešajame sektoriuje. Jo ištakos - XX a. septintajame dešimtmetyje Skandinavijoje sukurti dalyvaujamojo projektavimo metodai. Bendrasis projektavimas dažnai vartojamas kaip bendroji sąvoka, apimanti dalyvavimo, bendro kūrimo ir atviro projektavimo procesus[1].

Skirtingų augalų auginimas tame pačiame lauke suplanuota seka, siekiant pagerinti dirvožemio būklę ir derlių.

Visi nematerialūs, paprastai nepriekaištingi ir nekonsumpciniai ekosistemų produktai (biotiniai ir abiotiniai), kurie turi įtakos žmonių fizinei ir psichinei būklei.

(procedūra, skirta nustatyti bendrą norą mokėti pinigais už ekosistemos teikiamas prekes ir paslaugų srautus. Ji atspindi individualias preferencijas, poreikius ir suvokimą.

Sukurtos funkcijos, procesai ir savybės, dėl kurių atsiranda numanomas arba faktinis neigiamas poveikis žmonių gerovei.

Teigiamas ekosistemų indėlis į žmonių gerovę.

Išmatuojamas požymis, kuris parodo, kokia yra situacija.

Poveikio aplinkai, susijusio su visais komercinio produkto, proceso ar paslaugos gyvavimo ciklo etapais, vertinimo metodika.

Aplinkos prekių ir paslaugų (ekosistemų paslaugų), kuriomis prekiaujama rinkose, ekonominė vertė. Ji rodo, kiek žmonės iš tikrųjų už jas moka.

Prekių ir paslaugų, kuriomis nesiekiama prekiauti rinkoje, prieinamumo ar kokybės pokyčių ekonominė vertė.

Visos maistinės, nemaistinės medžiagos ir energinės išvestys iš gyvųjų sistemų bei abiotinės išvestys (įskaitant vandenį).

Žemės ūkio praktika, kuria gerinama dirvožemio ir ekosistemų sveikata. Keletas regeneracinių metodų - dengiamieji augalai, tausojamasis žemės dirbimas, sėjomaina, agrarinė miškininkystė, holistinis ganymas ir vandens infiltracijos struktūros.

Visi būdai, kuriais gyvieji organizmai gali tarpininkauti ar keisti aplinkos sąlygas, darančias įtaką žmonių sveikatai, saugumui ar komfortui, kartu su abiotiniais atitikmenimis.

Technologinės ir socialinės inovacijos, įskaitant naujas strategijas, koncepcijas, idėjas, institucijas ir organizacijas, kurios didina socialinių ir ekologinių sistemų gebėjimą kurti svarbiausių ekosistemų paslaugų paketus. Jos gali pagerinti gebėjimą mokytis iš dinamiškų ekosistemų, reaguoti į jas ir valdyti aplinkos grįžtamąjį ryšį (šaltinis).

Socialiniai ir techniniai perėjimai gali būti apibrėžiami kaip daugialypis perėjimas iš vienos socialinės ir techninės sistemos į kitą, apimantis technologinius ir socialinius pokyčius, kurie yra glaudžiai susiję grįžtamuoju ryšiu (Geels, 2005).

Dirvožemyje esančių gyvų organizmų įvairovė, įskaitant bakterijas, grybus, pirmuonis, nematodus, sliekus ir kt.

Dirvožemio sveikatos būklės pokytis, dėl kurio sumažėja ekosistemos gebėjimas teikti prekes ir paslaugas jos naudos gavėjams.

Išmatuojami fiziniai, cheminiai ir biologiniai požymiai, susiję su funkciniais dirvožemio procesais, kurie gali būti naudojami dirvožemio sveikatos būklei, kurią veikia valdymas ir klimato kaita, įvertinti. Jie turi gerai koreliuoti su ekosistemos procesais, integruoti dirvožemio fizines, chemines ir biologines savybes bei procesus, būti prieinami daugeliui naudotojų, jautrūs valdymui ir klimatui, būti esamų duomenų bazių sudedamosiomis dalimis ir būti interpretuojami.

Dirvožemio gebėjimas palaikyti sausumos aplinkos produktyvumą, įvairovę ir ekosistemines paslaugas.

Dirvožemio degradaciją sukeliantis procesas. Dirvožemiui kylančios grėsmės pavyzdžiai: rūgštėjimas, suslėgimas, užterštumas (tarša), dirvožemio organinės medžiagos mažėjimas, dirvožemio biologinės įvairovės mažėjimas, dykumėjimas, erozija, potvyniai ir vandens telkiniai, nuošliaužos ir druskėjimas.

Skaičiuotinė dirvožemio indėlio į ekosistemines paslaugas vertė.

Tvaraus verslo modeliais siekiama taikyti aktyvų daugiašalį valdymą, inovacijas ir ilgalaikę perspektyvą, kad būtų pasiekti tvarumo tikslai. Todėl tvaraus verslo modeliai veiksmingai padeda mažinti žalingą verslo veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei, siūlydami sprendimus, padedančius įmonėms vienu metu siekti ekonominių ir tvarumo tikslų.

Į tvarumą orientuotų verslo modelių inovacijų tyrimo modelis. Jis išplečia pradinę verslo modelio drobę, pridėdamas du sluoksnius: aplinkosauginį sluoksnį, pagrįstą gyvavimo ciklo perspektyva, ir socialinį sluoksnį, pagrįstą suinteresuotųjų šalių perspektyva.

Vertės grandinė apibūdina visą spektrą veiksmų, kurių reikia, kad produktas ar paslauga būtų pradėta gaminti nuo sumanymo, pereitų įvairius gamybos etapus (apimančius fizinę transformaciją ir įvairių gamintojų paslaugų teikimą), pristatymą galutiniams vartotojams ir galutinį realizavimą po naudojimo.

į viršų